Uitgangspunten

De zorgaanbieders in Hollandscheveld dienen bij de inzet van ondersteuning vanuit het cliëntsysteem consequent volgens de navolgende uitgangspunten te werk te gaan:

1. Wat kan de cliënt zelf (nog) doen

2. Wat kan het netwerk (bv. mantelzorgers) van de cliënt doen

3. Wat kunnen de vrijwilligers van o.a. de dorpscoöperatie doen

4. Wat blijft er over om de professional voor in te zetten

3e JAARVERGADERING 20 MAART 2017 DORPSCOÖPERATIE OVER ZORG THUIS EN ZORG IN BETHESDA
De Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt hield afgelopen maandagavond alweer haar 3e jaarvergadering. Op de agenda stonden de gebruikelijke huishoudelijke onderwerpen, waaronder het verslag van activiteiten en de jaarrekening over het afgelopen jaar. Veertig leden trotseerden het ruige najaarsweer om deze vergadering bij te wonen.

AAN: de inwoners van ons dorp.
 
Wij willen onze mede inwoners liever niet in de kou laten staan!
 
Onze dorpsregisseur heeft op dit moment dringend een aantal vrijwilligers nodig in verband met aanvragen om tuintjes weer in orde te maken.
 
Normaal gesproken zijn er voldoende vrijwilligers, maar verschillende mensen zijn tijdelijk even niet in staat dit werk te doen.

Aanstelling dorpsregisseur                
Tijdens de 2e jaarvergadering van de dorpscoöperatie hoorden de 40 aanwezige leden met instemming de activiteiten van het bestuur en de behaalde successen in het afgelopen jaar aan. Zo kon Jan de Vries in herinnering roepen, dat door het gemeentebestuur in het voorjaar van 2015 eindelijk de knoop werd doorgehakt en de dorpscoöperatie toestemming gaf de door haar vurig bepleite dorpsregisseur aan te stellen. Dit is Jacomijn de Jong geworden.
 

JAARVERGADERING VAN DE DORPSCOÖPERATIE 
HOLLANDSCHEVELDVERBINDT
OP 30 MAART 2016 ’S AVONDS OM 19.30 UUR IN 
DORPSCENTRUM ‘T ANKER

AGENDA:
1.    Opening
2.    Mededelingen
3.    Verslag jaarvergadering 23 februari 2015
4.    Terugblik op 2015 en vooruitblik 2016
5.    Jaarrekening 2015
6.    Verslag kascontrolecommissie en voorstel inzake decharge

UNIEK NIEUWS VOOR DE INWONERS VAN HOLLANDSCHEVELD: Vernieuwing in de zorg!

De dorpscoöperatie en Woon – Zorgcentrum Beatrix hebben de handen ineen geslagen om het geriefelijker te maken voor de inwoners van Hollandscheveld, die zorg, ondersteuning of hulp nodig hebben. Eén functionaris over de vloer om de hele thuissituatie in kaart te brengen, dus één keer het verhaal doen en één keer allerlei vragen beantwoorden. 

Vanaf 1 januari a.s. kunnen de inwoners terecht bij de dorpsregisseur en bij de dorpsverpleegkundige. Zij gaan per 1 januari a.s. intens met elkaar samenwerken. Het maakt dan niet meer uit, of het nu gaat om huishoudelijke hulp, dagopvang, woningaanpassing, thuiszorg, wijkverpleging, verzorgingshuiszorg thuis of verpleeghuiszorg, zowel tijdelijk als permanent, beiden gaan hierover.

Sinds 1 oktober hebben 65 inwoners zich als lid van de dorpscoöperatie aangemeld. Het totaal aantal leden komt hiermee op 690. Wij zijn daar voor dit moment dik tevreden mee.
Het aantal nieuwe aanmeldingen zou er op kunnen wijzen, dat nog weer meer inwoners de dorpscoöperatie serieus nemen en ook het nut er van inzien.

Een nieuwe baan bij een net opgerichte coöperatie. Daar hoort ook een stukje bij om mij voor te stellen. Mijn naam is Jacomijn de Jong. Ik ben 49 jaar en moeder van 3 kinderen. Geboren in Hoogeveen, opgegroeid in Delfzijl, mijn studie oefentherapie Cesar gevolgd in Utrecht en daarna gaan werken in Borne en vanaf 2000 in Oosterhesselen. En sinds 2008 weer terug in Hoogeveen.

Op 23 februari 2015 hield de Dorpscoöperatie Hollandscheveld- Verbindt haar eerste ledenvergadering. Er was een mooie opkomst en Burgemeester Karel Loohuis hield een warm pleidooi voor ons initiatief. Er kon melding van gemaakt worden dat de in januari gestarte ledenwerfactie een succes leek te worden. Op dat moment hadden zich al 528 inwoners als lid aangemeld. Op dit moment zijn er dat 625.

KNHM ( Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij) en BOKD ( Brede Overleggroep Kleine Dorpen)  hebben op 30 maart j.l. een debat ‘zorg in de dorpen in Drenthe’ georganiseerd in ’t Anker. 110 mensen waren aanwezig om naar de diverse sprekers te luisteren. En met hen in debat te gaan.