A A A

De 1e ledenvergadering van de Dorpscoöperatie hebben we achter de rug

 

Je raakt er blijkbaar snel aan gewend dat je meer dan 100 mensen in de zaal hebt als je een informatiebijeenkomst over de dorpscoöperatie houdt. Naar de informatieavond op 6 november vorig jaar kwamen meer dan 100 mensen en op de middag van de 27e  januari hadden we ook ruim 100 belangstellenden in de zaal, die meer informatie wilden. Misschien waren ze ook wel nieuwsgierig gemaakt naar de naam en het logo van de Dorpscoöperatie, die beide gepresenteerd zouden worden.

 

Een ledenvergadering is blijkbaar wat minder in trek. Op 23 februari kwamen er een kleine 60 leden naar Dorpscentrum ’t Anker om het bestuur te verkiezen en de contributie vast te stellen. Veel verenigingen zullen met zo’n belangstelling op een ledenvergadering dik tevreden zijn. Nou, dat zijn wij ook, reken maar. Heel tevreden zelfs. Het kan ook zijn dat voor sommigen de komst van burgemeester Karel Loohuis net het laatste duwtje was om hun avond voor een groot deel in ’t Anker door te brengen.

 

Hoe dan ook, het was een gedenkwaardige gebeurtenis, zo’n eerste ledenvergadering.

 

Jan de Vries liet aan de hand van een powerpoint (klik hier) presentatie zien:

• waarom de Vereniging Hollandscheveld dit initiatief heeft genomen, 

• wat en hoe het een en ander in gang is gezet, 

• wat het doel is, 

• wat de stand van zaken is 

 

Jan kon vertellen dat binnen drie weken zich al 528 inwoners als lid hebben aangemeld. Het bestuur leidt hieruit af, dat het belang van ons initiatief door veel inwoners van ons dorp wordt onderkend. Zo veel leden binnen zo’n korte tijd en tot nu toe alleen op basis van het verhaal dat we hebben, overtreft onze stoutste verwachtingen. Dit motiveert het bestuur nog eens extra om er met volle energie tegenaan te blijven gaan. Wij hopen halverwege dit jaar in de praktijk al voorzichtig te kunnen laten zien wat de meerwaarde van de coöperatie is voor de hulp- en zorgbehoevende inwoners van ons dorp. Dit kan voor anderen, die nu nog een beetje de kat uit de boom kijken, de doorslag geven ook lid te worden. Hoe meer inwoners ons initiatief dragen door lid te worden, hoe meer indruk de coöperatie maakt op bijvoorbeeld de gemeente, de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars. Dit werkt positief door in het overleg met hen. De kansen om onze doelstelling zoveel mogelijk te realiseren worden dan groter.   

Jan de Vries kon ook nog meedelen, dat Willem Kip, Wim Kleine en hij tot nu toe met ongeveer 120 vrijwilligers gesprekken hebben gevoerd. En dat dit heel positieve en opbouwende gesprekken waren, waaruit een grote betrokkenheid bleek. Geweldig mooi om mee te maken.

 

Tenslotte de agenda:

1. De leden van het voorlopige bestuur werden allen bij acclamatie verkozen.
Bestuursleden zijn: Aly Bruins, Peter Dekker, Willem Kip, Wim Kleine en Jan de Vries.

2. De contributie werd conform voorstel vastgesteld, te weten € 10,00 per lid per jaar en voor alle meerdere – meerderjarige – personen op hetzelfde adres € 7,50 per lid per jaar.

 

 

Burgemeester Karel Loohuis

 

Na de pauze kwam burgemeester Karel Loohuis vertellen over het onderwerp: Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

 

Hij had echter zijn bedenkingen bij deze titel. Als je terug gaat in de tijd naar rond 1850, toen je ook een participatiesamenleving had, dan zou je nu ook kunnen spreken van participatiesamenleving naar participatiesamenleving. Daar tussenin zat slechts een korte periode van verzorgingsstaat. Het had ook moeite met het woord participatiesamenleving, omdat je zonder participatie geen samenleving hebt. 

De burgemeester had waardering voor het initiatief van Hollandscheveld om een dorpscoöperatie op te zetten en zag in de huidige ontwikkelingen het nut ervan in. Een overheid die zich terugtrekt betekent, dat niet allerlei aanspraken, die zo vanzelfsprekend waren, nog steeds zo vanzelfsprekend zijn. Bezuinigingen hebben effect op de dienstverlening. Een coöperatie als die van Hollandscheveld kan hierop inspringen en voor de inwoners goed werk doen. Dit geldt ook voor de initiatieven van naoberhulp die in de andere dorpen van de grond komen. Hij waarschuwde voor een tweedeling tussen leden en niet leden. Hij sprak zich uit er voorstander van te zijn dat de overheid, en in dit geval de gemeente zaken moet loslaten en moet overdragen aan de dorpscoöperatie Hollandscheveldverbindt. Hij toonde begrip voor het feit dat bestuurders en ambtenaren hier nog aan moeten wennen, maar dat ze met deze nieuwe ontwikkelingen zullen moeten meegaan.   

 

 

Presentatie 1e ledenvergadering