A A A

UNIEK NIEUWS VOOR DE INWONERS VAN HOLLANDSCHEVELD: Vernieuwing in de zorg!

De dorpscoöperatie en Woon – Zorgcentrum Beatrix hebben de handen ineen geslagen om het geriefelijker te maken voor de inwoners van Hollandscheveld, die zorg, ondersteuning of hulp nodig hebben. Eén functionaris over de vloer om de hele thuissituatie in kaart te brengen, dus één keer het verhaal doen en één keer allerlei vragen beantwoorden. 

Vanaf 1 januari a.s. kunnen de inwoners terecht bij de dorpsregisseur en bij de dorpsverpleegkundige. Zij gaan per 1 januari a.s. intens met elkaar samenwerken. Het maakt dan niet meer uit, of het nu gaat om huishoudelijke hulp, dagopvang, woningaanpassing, thuiszorg, wijkverpleging, verzorgingshuiszorg thuis of verpleeghuiszorg, zowel tijdelijk als permanent, beiden gaan hierover.

 

PLANNEN “WAARDIGHEID EN TROTS” WZC BEATRIX EN DORPSCOÖPERATIE HOLLANDSCHEVELDVERBINDT GOEDGEKEURD DOOR DE STAATSSECRETARIS

 

Hollandscheveld, november 2015

 

Staatssecretaris van Rijn heeft de zorginstellingen uitgedaagd om zelf met verbetervoorstellen te komen. Zijn plan heet “Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen”. Woonzorgcentrum (WZC)  Beatrix en de Dorpscoöperatie Hollandscheveldverbindt hebben elkaar gevonden in de zoektocht naar verbeteringen. Met ondersteuning van de dorpscoöperatie heeft WZC  Beatrix twee verbetervoorstellen ingediend. Beide voorstellen zijn door de Staatssecretaris gehonoreerd. 

 

Het eerste voorstel behelst de indicatiestelling

De doelstelling hiervan is om in Hollandscheveld in het belang van – potentiële – cliënten tot een zo geïntegreerd mogelijke werkwijze te komen, als het om indicaties gaat. WZC Beatrix heeft de reguliere bevoegdheid te indiceren voor persoonlijke verzorging en verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De betekenis van het verbetervoorstel is, dat  WZC Beatrix de indicatie in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) vanaf 1 januari 2016 zo kan gaan voorbereiden, dat het Centraal orgaan indicatiestelling zorg (CIZ) op basis van dit advies snel een formeel besluit over 24-uurs zorg kan nemen. Het gaat er om dat dit proces goed wordt voorbereid en snel kan verlopen. Als het ware twee vliegen in één klap, want in de praktijk beslist de dorpsverpleegkundige zowel over de Zvw (thuiszorg) als over de Wlz (verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg, zowel tijdelijk als permanent).

 

Samenwerking brengt Hollandscheveld nog een stap verder

Door de samenwerking van WZC Beatrix en de Dorpscoöperatie Hollandscheveldverbindt wordt het mogelijk, dat de besluiten over het toekennen van alle soorten zorg en ondersteuning in het dorp worden genomen. De dorpsregisseur heeft deze bevoegdheid voor de Wmo en kan ook vrijwilligers inzetten. WZC Beatrix heeft  Zvw en Wlz in haar pakket. Gezamenlijk kunnen de dorpsregisseur en de dorpsverpleegkundige hierbij als spin in het web samen met de inwoners invulling geven aan datgene wat nodig is, waarbij niet meer uitmaakt welke ingang de inwoner kiest. Snel en slagvaardig, dus effectief en efficiënt en vooral klantvriendelijkheid zijn de primaire doelen. Een functionaris over de vloer om te beoordelen welke zorg je nodig hebt en je wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd. Ook het verbinden van informele zorg en professionele zorg kan door de intense samenwerking goed worden vormgegeven. 

 

Het tweede voorstel behelst een dorpsbudget en is nog weer verstrekkender 

Dit voorstel ligt in feite in het verlengde van het eerste voorstel ten aanzien van de indicatiestelling. In dit voorstel gaat het er om, dat de middelen van de Zvw, Wmo en Wlz zo worden gecombineerd, dat dit het langer thuis kunnen blijven wonen bevordert. Het doel van het bij elkaar brengen van deze middelen is het bevorderen van continuïteit van zorg voor cliënten en dat er een vloeiende lijn ontstaat tussen thuis, tijdelijke opvang en mogelijk uiteindelijk zorg in WZC Beatrix. Dit voorstel zal door het ministerie in samenwerking met de (8) betreffende zorgaanbieders nog nader worden uitgewerkt. De werking ervan gaat sowieso niet eerder in dan 1 januari 2017.

De gemeente Hoogeveen ondersteunt deze nieuwe vorm van samenwerking. Ook andere professionele aanbieders worden de komende tijd betrokken bij de voorbereiding van deze wijze van samenwerken voor zowel 2016 als een verder gaande vernieuwing in 2017.