A A A

JAARVERGADERING VAN DE DORPSCOÖPERATIE 
HOLLANDSCHEVELDVERBINDT
OP 30 MAART 2016 ’S AVONDS OM 19.30 UUR IN 
DORPSCENTRUM ‘T ANKER

AGENDA:
1.    Opening
2.    Mededelingen
3.    Verslag jaarvergadering 23 februari 2015
4.    Terugblik op 2015 en vooruitblik 2016
5.    Jaarrekening 2015
6.    Verslag kascontrolecommissie en voorstel inzake decharge

7.    Benoeming kascontrolecommissie
8.    Begroting 2016
9.    Bestuursverkiezingen
10.    Rondvraag
11.    Sluiting

Roeli Mossel, directeur van de NNCZ / Beatrix zal na de afhandeling van de agenda een inleiding houden over de veranderingen in zorg en welzijn en wat de inwoners van Hollandscheveld hiervan zullen merken.


Agendapunt 3

De 1e ledenvergadering van de Dorpscoöperatie 23-02-2015
Op 23 februari kwamen er een kleine 60 leden naar Dorpscentrum ’t Anker om het bestuur te verkiezen en de contributie vast te stellen. Veel verenigingen zullen met zo’n belangstelling op een ledenvergadering dik tevreden zijn. Hoewel al twee keer meer dan 100 inwoners naar onze bijeenkomsten waren gekomen, waren wij met deze opkomst ook heel tevreden. Het kan ook zijn dat voor sommigen de komst van burgemeester Karel Loohuis net het laatste duwtje was om hun avond voor een groot deel in ’t Anker door te brengen.
Hoe dan ook, het was een gedenkwaardige gebeurtenis, zo’n eerste ledenvergadering.
Jan de Vries liet aan de hand van een powerpoint presentatie zien:
•    waarom de Vereniging Hollandscheveld dit initiatief heeft genomen,
•    wat en hoe het een en ander in gang is gezet,
•    wat het doel is,
•    wat de stand van zaken is
Jan kon vertellen dat binnen drie weken zich al 528 inwoners als lid hebben aangemeld. Het bestuur leidt hieruit af, dat het belang van ons initiatief door veel inwoners van ons dorp wordt onderkend. Zo veel leden binnen zo’n korte tijd, en tot nu toe alleen op basis van het verhaal dat we hebben, overtreft onze stoutste verwachtingen. Dit motiveert het bestuur nog eens extra om er met volle energie tegenaan te blijven gaan. Wij hopen halverwege dit jaar in de praktijk al voorzichtig te kunnen laten zien wat de meerwaarde van de coöperatie is voor de hulp- en zorgbehoevende inwoners van ons dorp. Dit kan voor anderen, die nu nog een beetje de kat uit de boom kijken, de doorslag geven ook lid te worden. Hoe meer inwoners ons initiatief dragen door lid te worden, hoe meer indruk de coöperatie maakt op bijvoorbeeld de gemeente, de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars. Dit werkt positief door in het overleg met hen. De kansen om onze doelstelling zoveel mogelijk te realiseren worden dan groter, aldus Jan de Vries.  
Hij kon ook nog meedelen, dat Willem Kip, Wim Kleine en hij tot nu toe met ongeveer 120 vrijwilligers gesprekken hebben gevoerd. En dat dit heel positieve en opbouwende gesprekken waren, waaruit een grote betrokkenheid bleek. Geweldig mooi om mee te maken.
Tenslotte de agenda:
1.    De leden van het voorlopige bestuur werden allen bij acclamatie verkozen.
    Bestuursleden zijn: Aly Bruins, Peter Dekker, Willem Kip, Wim Kleine en Jan de Vries.
2.    De contributie werd conform voorstel vastgesteld, te weten € 10,00 per lid per jaar en voor alle 
    meerdere – meerderjarige – personen op hetzelfde adres € 7,50 per lid per jaar.


Burgemeester Karel Loohuis

Na de pauze kwam Burgemeester Karel Loohuis vertellen over het onderwerp: Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.
Hij had echter zijn bedenkingen bij deze titel. Als je terug gaat in de tijd naar rond 1850, toen je ook een participatiesamenleving had, dan zou je nu ook kunnen spreken van participatiesamenleving naar participatiesamenleving. Daar tussenin zat slechts een korte periode van verzorgingsstaat. Het had ook moeite met het woord participatiesamenleving, omdat je zonder participatie geen samenleving hebt.

De burgemeester had waardering voor het initiatief van Hollandscheveld om een dorpscoöperatie op te zetten en zag in de huidige ontwikkelingen het nut ervan in. Een overheid die zich terugtrekt betekent, dat niet allerlei aanspraken, die zo vanzelfsprekend waren, nog steeds zo vanzelfsprekend zijn. Bezuinigingen hebben effect op de dienstverlening. Een coöperatie als die van Hollandscheveld kan hierop inspringen en voor de inwoners goed werk doen. Dit geldt ook voor de initiatieven van naoberhulp die in de andere dorpen van de grond komen. Hij waarschuwde voor een tweedeling tussen leden en niet leden. Hij sprak zich uit er voorstander van te zijn dat de overheid, en in dit geval de gemeente zaken moet loslaten en moet overdragen aan de dorpscoöperatie Hollandscheveldverbindt. Hij toonde begrip voor het feit dat bestuurders en ambtenaren hier nog aan moeten wennen, maar dat ze met deze nieuwe ontwikkelingen zullen moeten meegaan.

Leden en contributie

De dorpscoöperatie Hollandscheveldverbindt heeft vanaf het begin een goede start gehad. Een coöperatie is een ledenorganisatie en dus ben je afhankelijk van leden. De wervingscampagne in het voorjaar van 2015 leverde een voorlopig bestand van 521 leden op. Dit ondanks het feit, dat de coöperatie toen nog geen echte activiteiten had kunnen ontwikkelen. In het najaar konden we onze dorpsregisseur aanstellen en dat zal er zeker aan hebben bijgedragen dat er daarna een mooie aanwas van leden kwam.

De coöperatie had begin februari 720 leden. Het bestuur gaat er vanuit dat, naar mate het nut van de dorpscoöperatie met zijn dorpsregisseur bij de inwoners duidelijker wordt, het aantal leden verder zal toenemen. U kunt zich vanzelfsprekend op elk gewenst moment als lid aanmelden.  Elke inwoner van Hollandscheveld kan vanaf 18 jarige leeftijd lid worden. Het lidmaatschap bedraagt per jaar €. 10,00 per persoon. Elk volgend persoon, dat op hetzelfde adres woont betaalt €.7,50 per jaar. U kunt een machtigingsformulier downloaden van onze website www.hollandscheveldverbindt.nl. U kunt ook een formulier aanvragen via info@hollandscheveldverbindt of gewoon een telefoontje naar W. Kip, tel. 344125.

Het ingevulde en getekende formulier kunt u dan in de brievenbus doen op het adres Riegshoogtendijk 47, Hollandscheveld of kosteloos via de post versturen aan: Antwoordnr. 79136, 7913 ZV Hollandscheveld.

Als lid kunt u via onze dorpsregisseur Jacomijn de Jong een beroep doen op onze vrijwilligers. Zij zal uw vraag in behandeling nemen om samen met u de mogelijkheden  door te spreken. De dorpscoöperatie heeft 140 vrijwilligers die ingezet kunnen worden op tal van hulpvragen. De enige kosten die hieraan voor u verbonden zijn betreffen onkosten die een vrijwilliger moet maken om bijvoorbeeld iets voor u te repareren. Ook betaalt u rechtstreeks aan de vrijwilliger een kilometerprijs voor vervoer met de auto van de vrijwilliger.


Incasso contributie 2016

Vooraankondiging incassering contributie 2016
Dit jaar zal de dorpscoöperatie voor het eerst contributie gaan innen.

Voor onze leden die middels een “machtiging automatisch betalen” hebben ingevuld en ondertekend zal de contributie omstreeks half maart a.s. afgeschreven worden.

Onze incassant ID is NL56ZZZ622059350000

Enkele leden, die geen machtiging hebben afgegeven zullen een factuur ontvangen met het verzoek het contributiebedrag over te maken op de bankrekening van de dorpscoöperatie Hollandscheveldverbindt.

De dorpscoöperatie Hollandscheveldverbindt wil er voor alle inwoners zijn

Problemen? Bespreek ze met de dorpsregisseur!
De dorpscoöperatie heeft met Jacomijn de Jong een “spin in het web”. Zij is er voor elke inwoner van ons dorp. Als u niet zelf alles meer kunt wat u wilt en u hebt geen hulp in de buurt, dan kunt u Jacomijn bellen. Als u lid bent van de coöperatie kan zij er voor zorgen dat u door vrijwilligers wordt geholpen om klussen en klusjes voor u te doen. Er hebben zich ongeveer 140 vrijwilligers uit het dorp aangemeld om die voor hun rekening te nemen. Jacomijn kan een beroep op hen doen. De klussen en klusjes variëren van tuintje op orde maken, stoepje zo leggen dat de kans op struikelen kleiner wordt, een technisch klusje in huis oplossen tot het samen of alleen boodschappen doen, samen koffiedrinken of een rit met de auto maken. Zij is ook bevoegd om namens de dorpscoöperatie zorg, ondersteuning en begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning aan alle inwoners aan te bieden. Dit zijn allemaal voorzieningen als er al malheur aan de hand is.

Probeer malheur zo lang mogelijk buiten de deur te houden
De dorpscoöperatie is er ook om te proberen dat malheur zo lang mogelijk buiten de deur wordt gehouden. Met een mooi woord noemt men dat preventie. In gewone taal en op z’n Drents betekent dit: “prebeer d’er veur an te wezen”. Vaker dan u denkt kunt u daar zelf wat aan doen en soms hebt u daar ook wat hulp van anderen bij nodig. Bekend is, dat mensen langer fit blijven als ze actief zijn. Regelmatig “onder de mensen komen” en met elkaar aan de praat komen is vaak ook belangrijk om fit te blijven. Als iemand eenmaal achter de geraniums komt te zitten wordt het moeilijk daar achter vandaan te komen en er weer op uit te gaan. Eenzaamheid ligt dan op de loer. Natuurlijk geldt dat niet voor iedereen. De één kan nu eenmaal beter tegen het alleen zijn dan de ander.
Natuurlijk zijn er soms ook omstandigheden die je belemmeren om de deur uit te gaan. Iemand is bijvoorbeeld alleen en er alleen op uit gaan vindt men vervelend en zeker niet gezellig of men heeft geen geschikt vervoer en dat is lastig. Men wil vaak anderen niet tot last zijn. Allemaal omstandigheden die het er niet makkelijker op maken. Maar de dorpscoöperatie met z’n vrijwilligers is er voor om dit allemaal wel weer wat makkelijker te maken.

Wil je dat, bel dan de dorpsregisseur in dorpscentrum ‘t Anker
Jacomijn de Jong telefoon 06 - 2321 1010

Zij kan er bijvoorbeeld voor zorgen:
•    dat een vrijwilliger langs komt voor een gezellige babbel onder het genot van een kopje koffie 
    of thee
•    dat een vrijwilliger samen met u boodschappen gaat doen of dat ze dit alleen gaat doen als u 
    niet mee kunt
•    dat een vrijwilliger met de auto met u meegaat naar bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis, een 
    winkel of zo maar voor een gezellige rondrit in de omgeving om er eens even uit te zijn
•    dat een vrijwilliger u samen met een buurvrouw, een familielid, een goede kennis of vriend of 
    vriendin naar het restaurant in Beatrix brengt voor een warme maaltijd


Van de dorpsregisseur

De eerste 4 maanden zijn al weer voorbij. Een begin dat in het teken heeft gestaan van kennismaken. Zo zijn er meerdere middagen en avonden geweest waarop ik veel vrijwilligers heb mogen ontmoeten. Mooi om te horen hoe enthousiast ze zijn en zin hebben om hun diensten aan te bieden. In de afgelopen maanden heb ik al verschillende vragen voor een vrijwilliger gehad.  Klussen in de tuin, hulp bij het doen van boodschappen, vervoer, ondersteuning in het leren omgaan met de computer, het brengen van een bezoek aan iemand. Zowel de hulpvragers als de vrijwilligers zijn enthousiast. Goed om elkaar hierin te 
vinden en te helpen.

Naast kennismaken met de vrijwilligers ben ik ook op stap gegaan om verschillende zorgaanbieders/ wijkverpleegkundigen te leren kennen. Met hen zal ik immers steeds meer gaan samenwerken. Want dat is wat belangrijk is: zorgen dat er zo goed mogelijk wordt samengewerkt zodat het voor u als inwoner van Hollandscheveld gemakkelijker wordt gemaakt.

Ook voor vragen over de WMO kunt u bij mij terecht. Hiervoor mag u direct met mij contact opnemen en hoeft u dus niet naar het zorgloket van de gemeente Hoogeveen. Dit kan telefonisch, door langs te komen op het spreekuur ( iedere donderdag van 10 tot 11 uur) maar kan ook middels een aanmeldformulier. Dit formulier kunt u onder andere ophalen in ’t Anker, bij de huisartsen, via de wijkverpleegkundigen en is te downloaden via de website van Hollandscheveldverbindt.

De dorpscoӧperatie wil de samenwerking tussen zorgprofessionals, vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties bevorderen. Eind september 2015 is er een eerste bijeenkomst geweest en begin februari zijn we hierop verder gegaan. In 2016 willen we ons gaan richten op de vraag wat u als inwoner van Holandscheveld nodig heeft op het gebied van welzijn en gezondheid. Als u hierover wilt mee praten of ideeӫn voor heeft dan hoor ik het graag!
Dus heeft u een vraag, opmerking of idee: laat het mij weten!

Hartelijke groet,

Jacomijn de Jong

 

Nieuwsbrief