A A A

Uitgangspunten

De zorgaanbieders in Hollandscheveld dienen bij de inzet van ondersteuning vanuit het cliëntsysteem consequent volgens de navolgende uitgangspunten te werk te gaan:

1. Wat kan de cliënt zelf (nog) doen

2. Wat kan het netwerk (bv. mantelzorgers) van de cliënt doen

3. Wat kunnen de vrijwilligers van o.a. de dorpscoöperatie doen

4. Wat blijft er over om de professional voor in te zetten

 

Toelichting

De doelstellingen van de dorpscoöperatie zijn:

1. Het verhogen van de kwaliteit van leven van zorgbehoeftige inwoners van Hollandscheveld

 

2. Kwetsbare medeburgers van Hollandscheveld onderdeel laten zijn van de gemeenschap, waarin zij indien gewenst een rol vervullen

 

3. De tevredenheid van de inwoners over de oplossing van een zorgvraag is hoog 

 

4. Het aan elkaar verbinden van de informele en formele zorg en deze verbinding moet leiden tot:

  • Langer zelfstandig kunnen blijven wonen waardoor de gekozen leefwijzen kunnen worden voortgezet en de kwaliteit van leven wordt verhoogd 
  • Inwoners van Hollandscheveld hebben zeggenschap over de professionele zorgverlening en ervaren hierdoor de organisatie van de ‘totale’ zorg als van zichzelf
  • De inwoner van Hollandscheveld wordt bediend vanuit een sluitende keten van welzijn, preventie en kort- en langdurige zorg, volkomen ontschot, flexibel en op maat, waarbij uitgegaan wordt van de kracht van burgers en zijn/haar systeem
  • De professional heeft meer autonomie
  • De tevredenheid van mensen die zich inzetten bij het verlenen van informele zorg is hoog en zij voelen zich gewaardeerd

 

5. De administratieve last is teruggebracht en er zijn minder regels

 

6. Het ontschotten van de zorgverlening wordt in praktijk gebracht door:

  • De gelden van het dorpsbudget niet te oormerken met het label van Wmo, Zvw en Wlz
  • Alle gelden over de volle breedte van de leefwereld van de cliënt, inclusief preventieve activiteiten besteden om zo een integrale invulling te geven aan de zorgvraag. Dit geldt zowel voor de zorg in natura als voor het gebruik maken van een PGB
  • Streven naar een zo breed mogelijke inzetbaarheid van één medewerker/ster om bij te dragen aan efficiency en klantvriendelijkheid

Toelichting

Om de versnippering van/in de zorg te bestrijden en de kwaliteit ervan te verbeteren op het gebied van maatschappelijke ondersteuning dienen nieuwe integrale functies te worden ontwikkeld op de grenzen van huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging, m.u.v. medische handelingen.

 

7. Gekozen werkwijzen worden binnen een blijvend  ‘levensvatbaar’ organisatiemodel uitgevoerd

 

De consequentie die logischerwijs voortvloeit uit de doelstellingen is dat de verbinding van informele en formele ondersteuning structureel is geregeld en gecoördineerd plaatsvindt. Dit impliceert ook dat de dorpsregisseur hierin een essentiële rol dient te spelen. Een indicatie is het eindresultaat van een samenspel van wijkverpleegkundige en dorpsregisseur. Dit samenspel dient bij te dragen aan het ontschotten in de zorgverlening c.q. aan een integraal zorgaanbod.