A A A

2017: De jaarvergadering is op maandag 20 maart 2017 om 19.30 uur in dorpscentrum ’t Anker.
Onderwerpen o.a.:
    •    Verslag over het afgelopen jaar
    •    De financiën van de dorpscoöperatie
    •    Bestuurssamenstelling

Gast:
Henk Fokkes, de beleidsadviseur van het gemeentebestuur van Hoogeveen zal een inleiding houden over welzijn en zorg en de rol hierin van de dorpscoöperatie.

2016: Verslag 2e jaarvergadering 30 maart 2016
Aanstelling dorpsregisseur                 

Tijdens de 2e jaarvergadering van de dorpscoöperatie hoorden de 40 aanwezige leden met instemming de activiteiten van het bestuur en de behaalde successen in het afgelopen jaar aan. Zo kon Jan de Vries in herinnering roepen, dat door het gemeentebestuur in het voorjaar van 2015 eindelijk de knoop werd doorgehakt en de dorpscoöperatie toestemming gaf de door haar vurig bepleite dorpsregisseur aan te stellen. Dit is Jacomijn de Jong geworden.

Voor Wmo kunnen alle inwoners rechtstreeks naar de dorpsregisseur

Zij is nu een half jaar actief en regelt de indicatie en toewijzing van alle zorg en ondersteuning, voor zover die de Wet maatschappelijke ondersteuning betreffen.  De inwoners van Hollandscheveld hoeven voor het aanvragen van deze zorg niet meer naar het zorgloket van de gemeente, maar kunnen rechtstreeks contact opnemen met Jacomijn de Jong in ’t Anker. Ook de inwoners die geen lid zijn van de dorpscoöperatie kunnen hiervoor bij haar terecht.

Leden hebben het voorrecht van vrijwilligershulp

Leden van de dorpscoöperatie hebben het voorrecht dat ze via Jacomijn ook een beroep kunnen doen op de hulp en ondersteuning van vrijwilligers. Dit gaat vaak om klussen en diensten waar de Wet maatschappelijke ondersteuning niet voor bedoeld is. Je moet hierbij denken aan samen met een vrijwilliger boodschappen doen of dat de vrijwilliger dit alleen doet. Samen met een vrijwilliger een wandeling maken of samen een kopje koffie drinken en een praatje maken. Een vrijwilliger kan ook komen om klusjes in en om huis te verrichten. Een groot aantal vrijwilligers staat ook klaar om een lid van de dorpscoöperatie met de auto naar de dokter en het ziekenhuis te rijden of naar  bijvoorbeeld Hoogeveen, als u daar een boodschap hebt. Een rondritje kan ook.

Positieve ervaringen

Jacomijn de Jong vertelde in de vergadering, dat haar ervaringen tot nu toe heel positief zijn en dat zij ook positieve reacties van mensen terugontvangt. De inwoners in Hollandscheveld weten me nu al steeds beter te vinden als ze met een probleem rondlopen, aldus Jacomijn. Het is ook lekker makkelijk om mij te bereiken, want het is één telefoontje naar 06 – 2321 1010 en men heeft mij direct aan de lijn. Dan spreken we af of men bij mij langs komt in ’t Anker of dat ik bij hen thuis kom, zegt Jacomijn.

Belangrijk doel: kwaliteit en efficiëntie door verbinding en bundeling

Jan de Vries benadrukte dat van het begin af aan het streven was om de zorg zo efficiënt mogelijk te regelen met zo weinig mogelijk papieren rompslomp. Daarnaast vonden wij het belangrijk om alle soorten wettelijke zorg te verbinden met de klussen en diensten van de vrijwilligers. Wij wilden de inwoners, cliënt, patiënt centraal stellen en die niet onnodig lastig vallen met zaken die er voor hem of haar niet toedoen, aldus Jan. Deze verbinding is ons dankzij de medewerking van de gemeente gelukt voor wat betreft de Wet maatschappelijke ondersteuning. Heftige pogingen om dit ook voor elkaar te krijgen met het Zilveren Kruis zijn jammer genoeg gestrand. Was ons dit wel gelukt, dan had Jacomijn bijvoorbeeld ook de verpleging en verzorging zelfstandig kunnen regelen en hadden patiënten niet nog eens weer iemand apart op bezoek gehad om te beoordelen of men hier wel recht op heeft.

Dankzij samenwerking nu toch verbinding en bundeling

Wij hebben samen met NNCZ / Beatrix een plan ingediend bij het Ministerie om deze bundeling in het dorp alsnog voor elkaar te krijgen. Dit plan is goedgekeurd en vanaf begin dit jaar kunnen de dorpsregisseur en de dorpsverpleegkundige van Beatrix samen alle soorten van wettelijke zorg in één keer regelen, aldus Jan de Vries. Eén vraag, één oplossing, dat wil zeggen, dat het belang van de cliënt/patiënt centraal komt te staan.

Eén dorpsbudget?

De zorg kan voor de cliënt / patiënt verder verbeterd worden door deze niet langer per zorgwet (er zijn er 3) te financieren, maar uit één dorpsbudget voor Hollandscheveld. Ook dit plan is door het Ministerie goedgekeurd. Wij zijn nu, ook weer samen met NNCZ / Beatrix, in gesprek met woordvoerders van het Ministerie, de zorgverzekeraar en de gemeente hoe we hieraan precies ‘handen en voeten’ kunnen geven.  Als ons dit gaat lukken per 1 januari 2017, dan zal de experimenteerperiode 3 jaar duren. Volgens het bestuur en ook naar de mening van de directeur van NNCZ / Beatrix draagt één dorpsbudget bij aan de kwaliteit van de zorg door beter ‘zorg op maat’ te kunnen leveren.

Inleiding directeur NNCZ / Beatrix

In haar inleiding schetste directeur Roeli Mossel uitvoerig de veranderingen in de zorg en de consequenties hiervan, die nu al merkbaar zijn en die in de toekomst nog meer voelbaar zullen worden. Mensen zullen langer thuis moeten blijven wonen en zullen veel minder snel naar een verpleeghuis kunnen verhuizen. Daar hoeft op zichzelf helemaal niets mis mee te zijn, aldus Roeli Mossel, maar wij staan wel voor een opgave om dit in goede banen te leiden. Meer mensen die zorg nodig hebben als gevolg van de toekomstige vergrijzing terwijl hiervoor in verhouding minder geld beschikbaar komt. We kunnen het nu al niet meer ‘bolwerken’ zonder de vele vrijwilligers, maar in de toekomst zullen de vrijwilligers nog belangrijker worden. Als voorbeeld gaf Roeli dat in Beatrix nu al meer vrijwilligers werkzaam zijn dan professionals. Zij ging ook in op de bestuurlijke vertegenwoordiging van de dorpscoöperatie in NNCZ / Beatrix en de onderlinge samenwerking in de praktijk, zoals de bundeling ten aanzien van het indiceren en de gezamenlijke aanpak om tot één dorpsbudget te komen.

Instemming leden

De aanwezig leden konden zich prima vinden in deze samenwerking met NNCZ / Beatrix.


Samen doen is immers de kracht van goede zorg.
Laat iedereen meedoen!


2015: Verslag 1e jaarvergadering op 23 februari 2015
De kop is eraf. De 1e ledenvergadering van de Dorpscoöperatie is een feit
Op 23 februari kwamen er een kleine 60 leden naar Dorpscentrum ’t Anker om het bestuur te verkiezen en de contributie vast te stellen. Veel verenigingen zullen met zo’n belangstelling op een ledenvergadering dik tevreden zijn. Hoewel al twee keer meer dan 100 inwoners naar onze bijeenkomsten waren gekomen, waren wij met deze opkomst ook heel tevreden. Het kan ook zijn dat voor sommigen de komst van burgemeester Karel Loohuis net het laatste duwtje was om hun avond voor een groot deel in ’t Anker door te brengen.
Hoe dan ook, het was een gedenkwaardige gebeurtenis, zo’n eerste ledenvergadering.
Jan de Vries liet aan de hand van een powerpoint presentatie zien:
    •    waarom de Vereniging Hollandscheveld dit initiatief heeft genomen,
    •    wat en hoe het een en ander in gang is gezet,
    •    wat het doel is,
    •    wat de stand van zaken is
Jan kon vertellen dat binnen drie weken zich al 528 inwoners als lid hebben aangemeld. Het bestuur leidt hieruit af, dat het belang van ons initiatief door veel inwoners van ons dorp wordt onderkend. Zo veel leden binnen zo’n korte tijd en tot nu toe alleen op basis van het verhaal dat ze hebben, overtreft de stoutste verwachtingen. Dit motiveert het bestuur nog eens extra om er met volle energie tegenaan te blijven gaan. Het bestuur hoopt halverwege dit jaar in de praktijk al voorzichtig te kunnen laten zien wat de meerwaarde van de coöperatie is voor de hulp- en zorgbehoevende inwoners van ons dorp. Dit kan voor anderen, die nu nog een beetje de kat uit de boom kijken, de doorslag geven ook lid te worden. Hoe meer inwoners het initiatief dragen door lid te worden, hoe meer indruk de coöperatie maakt op bijvoorbeeld de gemeente, de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars. Dit werkt positief door in het overleg met hen. De kansen om onze doelstelling zoveel mogelijk te realiseren worden dan groter, aldus Jan de Vries.   
Hij kon ook nog meedelen, dat Willem Kip, Wim Kleine en hij tot nu toe met ongeveer 120 vrijwilligers gesprekken hebben gevoerd. En dat dit heel positieve en opbouwende gesprekken waren, waaruit een grote betrokkenheid bleek. Geweldig mooi om mee te maken.
Tenslotte de agenda:
1.      De leden van het voorlopige bestuur werden allen bij acclamatie verkozen.
         Bestuursleden zijn: Aly Bruins, Peter Dekker, Willem Kip, Wim Kleine en Jan de Vries.
2.      De contributie werd conform voorstel vastgesteld, te weten € 10,00 per lid per jaar en voor alle meerdere – meerderjarige – personen op hetzelfde adres € 7,50 per lid per jaar.


Burgemeester Karel Loohuis
Na de pauze kwam burgemeester Karel Loohuis vertellen over het onderwerp: Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.
Hij had echter zijn bedenkingen bij deze titel. Als je terug gaat in de tijd naar rond 1850, toen je ook een participatiesamenleving had, dan zou je nu ook kunnen spreken van participatiesamenleving naar participatiesamenleving. Daar tussenin zat slechts een korte periode van verzorgingsstaat. Hij had ook moeite met het woord participatiesamenleving, omdat je zonder participatie geen samenleving hebt.
De burgemeester had waardering voor het initiatief van Hollandscheveld om een dorpscoöperatie op te zetten en zag in de huidige ontwikkelingen het nut ervan in. Een overheid die zich terugtrekt betekent, dat niet allerlei aanspraken, die zo vanzelfsprekend waren, nog steeds zo vanzelfsprekend zijn. Bezuinigingen hebben effect op de dienstverlening. Een coöperatie als die van Hollandscheveld kan hierop inspringen en voor de inwoners goed werk doen. Dit geldt ook voor de initiatieven van naoberhulp die in de andere dorpen van de grond komen. Hij waarschuwde voor een tweedeling tussen leden en niet leden. Hij sprak zich uit er voorstander van te zijn dat de overheid, en in dit geval de gemeente zaken moet loslaten en moet overdragen aan de dorpscoöperatie Hollandscheveldverbindt. Hij toonde begrip voor het feit dat bestuurders en ambtenaren hier nog aan moeten wennen, maar dat ze met deze nieuwe ontwikkelingen zullen moeten meegaan.
Onder het kopje: Nieuws toevoegen:
    •    Interview met Jacomijn de Jong in de laatste PR8VELD (heb je digitaal nog wel beschikbaar denk ik Jeroen)
    •    MONA KEIJZER VAN HET C.D.A. OP WERKBEZOEK BIJ DE DORPSCOÖPERATIE

Mona Keijzer, Tweede Kamerlid voor het C.D.A. was met de raadsfractie vrijdag 30 september 2016 op bezoek bij de Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt in dorpscentrum ’t Anker. Tijdens dit werkbezoek heeft zij zich laten informeren over de activiteiten van de dorpscoöperatie en over de samenwerking met WZC Beatrix en de achterliggende gedachte hiervan.

Doel dorpscoöperatie

Jan de Vries vertelde over het doel van de dorpscoöperatie. Hij lichtte toe, dat het initiatief een rechtstreeks gevolg is van het Haagse beleid om kwetsbare mensen langer zelfstandig in hun eigen woonomgeving te laten wonen omdat men minder snel in aanmerking komt voor een verzorgings- of verpleeghuis. De doelstelling van de dorpscoöperatie is om dit op een verantwoorde manier mogelijk te maken. Dit kan door de inwoners van ons dorp en de professionals ‘schouder aan schouder’ te laten samenwerken. En dat dit ertoe moet leiden dat nog slechts één functionaris bij onze kwetsbare inwoners  ‘over de vloer’ komt om er voor te zorgen dat alle zorg die nodig is door die ene functionaris geregeld kan worden. Niet meer voor elk van de drie zorgwetten een afzonderlijke functionaris ‘over de vloer’ met eenzelfde vragenlijst. De winst van één functionaris is dat het zorgaanbod precies aansluit op datgene wat iemand nodig heeft. Om dit doel te bereiken zal een aantal wettelijke regels opzij geschoven moeten worden. Het overleg dat wij hierover samen met WZC Beatrix hebben met mensen van het ministerie, de gemeente en de zorgverzekeraar is hoopgevend.

Samenwerking WZC Beatrix

Roeli Mossel (NNCZ) benadrukte het grote belang voor de inwoners van Hollandscheveld dat de coöperatie Noord Nederlandse Zorginstelling (NNCZ), waaronder WZC Beatrix valt, en de dorpscoöperatie met elkaar samenwerken. Samen kunnen wij ons gezamenlijke streven naar een allesomvattend dorpsbudget goed motiveren. Het gaat er om dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Denken vanuit de noden van de cliënt dient leidend te zijn en niet het vaststellen van een indicatie waarop iemand recht heeft op grond van de ene of de andere wet. De dorpsregisseur van de dorpscoöperatie en de dorpsverpleegkundige van WZC Beatrix moeten de bevoegdheid krijgen een totaal pakket aan zorg te kunnen aanbieden. De ondersteuning vanuit de Wmo, de thuiszorg en de wijkverpleging van de Zorgverzekeringswet en de langdurige 24 - uur zorg vanuit de Wet langdurige zorg kunnen dan door deze beide functionarissen geregeld worden. In haar pleidooi voor een dorpsgerichte aanpak benadrukte Roeli Mossel ook dat dan daadkrachtig aan preventie kan worden gewerkt. Met andere woorden, hoe kun je sommige vervelende dingen zoveel mogelijk voorkomen of uitstellen. Voor het slagen van deze aanpak hebben we van iedereen wat nodig. Van de inwoners hun inzetbaarheid, van de overheid en de zorgverzekeraars hun bereidheid om zich flexibel op te stellen en met ons mee te gaan in dit experiment. Tenslotte roept zij Mona Keijzer op om bij de behandeling van het desbetreffende voorstel door de Tweede Kamer  eind van dit jaar het verhaal van de dorpscoöperatie en NNCZ/WZC Beatrix te ondersteunen.

Dankwoord
Mona Keijzer zei in haar dankwoord dat zij onder de indruk is van de aanpak in Hollandscheveld en dat zij dit verhaal zeker in gedachten zal meenemen tijdens de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer.